Foreningens vedtægter

Love for Garderforeningen for

VIBORG & OMEGN

STIFTET DEN 25. JULI 1909

Motto: »For Kongen, vort land og dets værn«


GRUNDLOV

Foreningens navn er: Garderforeningen for Viborg og Omegn.

§ 1.

Foreningen består af almindelige medlemmer, æresmedlemmer og overordentlige medlemmer. I foreningen kan som medlemmer kun optages personer, der har været tjenstgørende i »Den kongelige Livgarde«. Endvidere kan optages tjenstgørende befalingsmænd, befalingsmandselever og gardere. Ingen, der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling, eller som ikke kan siges at være i besiddelse af sine medborgeres agtelse, kan blive eller vedblive at være medlemmer af foreningen. Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 2.

Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan optages kongelige og fyrstelige personer og andre, der indtager eller har indtaget fremtrædende stillinger i hæren eller flåden, eller på særlig måde har gjort sig fortjent af foreningen. Optagelse af æresmedlemmer sker på bestyrelsens forslag på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med kvalificeret stemmeflertal (2/3) af de på generalforsamlingen mødte.

§ 3.

Formål

At vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l.

§ 4.

At hædre medlemmer ved at følge dem til det sidste hvilested.

§ 5.

Så længe foreningen tæller 25 medlemmer, kan den ikke opløses. Går medlemstallet ned under 25, kan opløsning ske, når 3/5, af medlemmerne skriftlig stemmer derfor, og disses navne indføres i forhandlingsprotokollen. Dens midler kan ingen sinde deles. Opløses foreningen, bestemmer generalforsamlingen samtidig, hvilken myndighed den vil overdrage midlernes forvaltning til med

forpligtelse til at anvende samme til at understøtte trængende, der til hvilken som helst tid har været medlemmer af Garderforeningen.

§ 6.

Denne grundlov kan kun forandres, når 3/5, af foreningens medlemmer skriftlig stemmer derfor.

ALMINDELIGE LOVE

§ 7.

Optagelse

Optagelsesbegæringen skal indeholde fulde navn, fødselsår og -dag, stilling, bopæl samt årgang, kompagni og nummer. Som overordentlige medlemmer kan optages personer der ikke opfylder betingelserne for almindeligt medlemskab, men som på særlig måde har gjort sig fortjent hertil. Optagelse af overordentlige medlemmer sker efter bestyrelsens forslag på en ordinær generalforsamling med kvalificeret stemmeflertal 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Overordentlige medlemmer er kontingentfri og betaler intet indskud.

§ 8.

Indskud

Ethvert medlem betaler ved optagelsen et indskud og får udleveret et eksemplar af foreningens love samt foreningens emblem. Medlemmer fra andre garderforeninger, der ønsker optagelse, fritages for at betale indskud.

§ 9.

Kontingent

Det årlige kontingent, der fastsættes på en ordinær generalforsamling, opkræves helårvis. Medlemmer, som uafbrudt i 25 år har stået i foreningen, og som har modtaget foreningens ærestegn, kan efter bestyrelsens beslutning blive kontingentfri.

§ 10.

Restancer

Et medlem, der ikke indenfor 3 måneder efter at havde modtaget opkrævning, har betalt kontingent, underrettes skriftlig herom af kassereren. Såfremt restancen herefter ikke betales inden 14 dage, slettes han af foreningen. Bestyrelsen er berettiget til at give henstand med kontingentbetalingen. Medlemmer, der midlertidigt tager ophold i udlandet er kontingentfrie, såfremt der skriftlig anmodes herom.

§ 11.

Udmeldelser

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til kassereren og foreningsemblemet skal afleveres. Kontingentet skal være betalt for det år, i hvilket udmeldelsen sker. I modsat fald betragtes man som slettet på grund af restance.

§ 12.

Udmeldte og på ny optagne medlemmer har samme pligter og samme rettigheder som nye medlemmer. Udmeldte – men på ny optagne medlemmer – kan, såfremt bestyrelsen finder det overensstemmende med foreningens tarv, genindtræde i deres tidligere anciennitet. Såfremt det på ny optagne medlem i mellemtiden har været medlem af en anden garderforening, skal denne tid medregnes i medlemmets anciennitet.

§ 13.

I et nyt medlems anciennitet skal bestyrelsen medregne den tid, hvor det har været medlem af en anden garderforening.

§ 14.

Lokale

Foreningen holder under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning, og såfremt mulighed herfor er til stede, et lokale, hvor medlemmerne kan samles.

§ 15.

Fester

Bestyrelsen arrangerer fester, foredrag, oplæsning osv. H. M. runde fødselsdage og foreningens stiftelsesdag skal så vidt muligt festligholdes. Overskud fra fester o. lign. tilfalder foreningens kasse, ligesom underskud dækkes af denne.

Foreningen må dog ikke løbe større risiko, end at udgiften kan afholdes på det ordinære regnskab.

§ 16.

Ved foreningens fester og sammenkomster kan bestyrelsen tillade, at gæster i begrænset antal deltager, dog kun når det proponerende medlem er til stede.

§ 17.

Emblem

Ved enhver fest, sammenkomst, eller hvor medlemmerne i øvrigt samles under fanen, har ethvert medlem pligt til at bære emblemet synligt på venstre side af brystet. Udlån af emblemet til uvedkommende medfører slettelse af foreningen.

§ 18.

Udvalg

Til vejledning og assistance for foreningens bestyrelse i det daglige foreningsarbejde kan oprettes udvalg, hvori bestyrelsen skal være repræsenteret. Udvalg indkaldes til møde med bestyrelsen efter dennes nærmere bestemmelse.

§ 19.

Begravelse

Når et medlem er afgået ved døden, og anmeldelse fra de pårørende om begravelsen sker til bestyrelsen, yder foreningen, såfremt ønskes, det afdøde medlem følgende æresbevisning:

a. Bekendtgørelse i Garderbladet.

b. Repræsentation fra foreningen under begravelsen, herunder med fanens tilstedeværelse.

c. Foreningen nedlægger en krans med bånd påtrykt »Garderforeningen for Viborg og Omegn«.

§ 20.

Foreningens midler

Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens skøn enten i betryggende værdipapirer, eller i en anerkendt bank eller sparekasse. Værdipapirer skal deponeres i en anerkendt bank eller sparekasse mod recepisse og kan kun hæves mod kvittering af formanden og kassereren. Foreningens kassebeholdning må ikke overstige, hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter.

Foreningens ejendele skal altid være assurerede og opbevaret på betryggende måde.

§ 21

Kassen

Bestyrelsen administrerer foreningens midler på forsvarlig måde.

§ 22.

Regnskabet

Det årlige regnskab skal være så tidligt afsluttet og revideret, at et ekstrakt heraf kan være udsendt til bestyrelsens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 23.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal

med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

4.Forslag fra bestyrelsen.

5.Forslag fra medlemmerne.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.Valg af revisor og revisorsuppleant.

8.Valg af fanebærer og 2 reservefanebærere.

9.Beretning om skydeudvalgets virksomhed i det forløbne år.

10.Valg af skydeudvalg.

11.Tildeling af hæderstegn.

12.Eventuelt.

§ 24.

Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 8 dage ved skriftlig indbydelse eller bekendtgørelse i Garderbladet. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftlig til formanden senest den l. november og udsendes til medlemmerne eller bekendtgøres i Garderbladet før generalforsamlingen.

§ 25.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 25 medlemmer sender bestyrelsen skriftlig begæring herom samtidig med det motiverede forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald sammenkaldes ved meddelelse til hvert medlem med mindst 8 dages varsel, senest 14 dage efter, at begæring er modtaget af formanden.

§ 26.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og kun den kan give, forandre eller ophæve love.

§ 27.

Lovændringer

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.

Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Til lovændringer kræves dog, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Herfra undtages dog grundlovens § 1-6 incl., der kun kan ændres, når 3/5 af samtlige medlemmer skriftligt stemmer herfor.

§ 28.

Stemmeret

Kun personlig fremmøde giver stemmeret. Udenbys medlemmer kan dog før generalforsamlingen indsende stemmesedler til formanden, når der foreligger forslag til ændringer af lovene samt i tilfælde af foreningens ophævelse.

Stemmeret har et medlem først, når han er optaget i foreningen og kontingentet betalt. Overordentlige medlemmer, som er kontingentfri, har ingen stemmeret.

§ 29.

Afstemning

Enhver afstemning skal ske skriftligt, såfremt et tilstedeværende medlem ønsker det.

§ 30.

Dirigent

Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 31.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, der er ulønnede. Bestyrelsens funktionstid er 2 år, således at henholdsvis 3 og 4 afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted, men afgående medlemmer kan dog nægte genvalg de første 3 år. Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og eventuelle medlemmer til udvalg.

§ 32.

Fanebærer

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en fanebærer og op til 4 reservefanebærere af foreningens medlemmer.

§ 33.

Formand

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, og bestyrelsen skal indkaldes inden 8 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder bestyrelsens møder og drager omsorg for, at dens beslutninger protokolleres og udføres. Hans myndighed går ikke ud over, hvad der er vedtaget i bestyrelsesmøderne.

§ 34.

Næstformand

Næstformanden overtager under formandens fravær eller fratrædelse dennes funktion. Hans stilling med hensyn til myndighed, ansvar, pligter og rettigheder er i den tid, han fungerer, de samme som formandens.

§ 35.

Kasserer

Kassereren modtager indskud, kontingent samt alle andre indtægter og kvitterer for disse. Han udbetaler alle foreningens løbende udgifter mod kvittering. Regninger på ekstraordinære udgifter skal først påtegnes af formanden, før udbetaling må finde sted. Han fører foreningens regnskab samt foreningens skriftlige arbejder og korrespondance, som er forbundet hermed. Han fremlægger regnskabsbøger, bankbøger samt kassebeholdning for bestyrelsen, når bestyrelsen gennem formanden måtte ønske det.

§ 36.

Sekretær

Sekretæren tilrettelægger og udfører foreningens arbejde vedrørende fester, foredrag, møder o.l. samt udfører foreningens korrespondance.

§ 37.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og påser god orden. Hvor lovene i et eller andet opstået spørgsmål intet foreskriver, træffer bestyrelsen den fornødne afgørelse. Hvor stemmeafgivning står lige, er formandens stemme afgørende. Et bestyrelsesmøde er ikke beslutningsdygtigt, når ikke mindst 5 medlemmer er til stede.

§ 38.

Revisorer

Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at en afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisorerne skal gennemgå foreningens årlige regnskab og gøre deres bemærkninger hertil, samt forsyne det med deres underskrift.

§ 39.

Skydeudvalg

Skydeudvalget består af mindst 3 medlemmer. Hele skydeudvalget afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Foreningen er medlem af De danske Skytte- og Gymnastikforeninger, og derved underkastet denne organisations vedtægter og love.

§ 40.

Eksklusion

Eksklusion kan finde sted, når et medlem:

1. idømmes frihedsstraf for overtrædelse af straffelovens bestemmelser og/eller ikke kan siges at være i besiddelse af sine medborgeres agtelse eller almene tillid, eller i øvrigt efter bestyrelsens skøn har udvist en adfærd, der ikke er forenelig med den troskab og kærlighed til kongehus og fædreland, som ingen garder må svigte. Endvidere efter generalforsamlings-beslutning det medlem:

2. der skader eller vanærer sin forening og ikke efter bestyrelsens påtale ændrer dette forhold.

Foreningens bestyrelse træffer afgørelse om eksklusion i de under punkt 1 anførte tilfælde. Bestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene, men kan af den ekskluderede eller af et medlem af foreningen appelleres til den følgende ordinære generalforsamling, der træffer bestemmelse om eksklusion ved simpel majoritet. Appellen har ikke opsættende virkning på bestyrelsens afgørelse.

Generalforsamlingens afgørelser om eksklusion er endelig og kan ikke indbringes for domstolene eller for nogen anden myndighed. Ethvert ekskluderet medlem er med eller uden bisidder berettiget til adgang til den generalforsamling, hvor eksklusionen skal behandles, og er her berettiget til at redegøre for sagen, forinden eksklusionen sættes under afstemning. Ved eksklusionen kendes vedkommende medlem uberettiget til at bære foreningens emblem eller eventuelle af foreningen tildelte hæderstegn. Ekskluderede medlemmer navngives af foreningen til præsidiet for De danske Garderforeninger med angivelse af årsagen til eksklusionen. Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 8. november 1966, med tilføjelser og rettelser på generalforsamlingen den 30. oktober 1985, den 30. oktober 1986, den 26. oktober 1989 og den 10. februar 2011.

Nærværende love erstatter alle tidligere love med ændringer.

Disse love er sidst vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2015.